Knihovna drog

Léčebné konopí – pro jaké problémy je jasně efektivní?

Téma léčebných efektů marihuany se za poslední desetiletí otevřelo ve větší části naší společnosti. Tuto kolektivní diskuzi, jako většinu jiných v moderní době sociálních médií, mají tendenci dominovat ty nejhlasitější hlasy. Jak však víme, tak realita je většinou složitější než to, co se šíří veřejností. Takové kolektivní neporozumění může stigmatizovat lidi, kteří u nás již užívají léčebné konopí, což je termín pro marihuanu určenou pro léčebné využití ve zdravotnictví.

Abychom tedy společenskou diskuzi posunuli kupředu, tak v tomto článku představím zdravotní potíže, pro které nám věda předává silné důkazy o efektivitě léčebného konopí. Budu při tom syntetizovat řadu studií té nejvyšší kvality, které máme nyní dostupné.

Tento článek je první částí série na léčebné konopí.

Dle nejnovějších vědeckých studií, u jakých zdravotních problémů máme silné důkazy o efektivitě léčebného konopí?

Pro zodpovězení této otázky jsem se díval na řadu rešerší. Neboli přehledové papíry sepsané vědci s expertízou v oboru, kteří shrnují dosud-známé vědecké poznatky o účincích léčebného konopí s tím, že berou v potaz kvalitu důkazů. Hlavními zdroji pro mě byla rešerše českého vědeckého týmu (Tomáš Zábranský, Lumír Hanuš, Richard Rokyta) vydaná plně v lednu 2017[i]; dodnes nejspíše největší rešerše z americké Národní Akademie Věd, Inženýrství a Medicíny (NASEM) vydaná taktéž v lednu 2017[ii]; a poté rešerše amerického týmu z Floridy vydaná roku 2021[iii], která vysloveně doplňuje rešerši NASEM o nejnovější poznatky z amerických studií. Dalšími zdroji pro mě byla obsáhlá rešerše ze Spojeného Království vydaná roku 2016[iv]; a kratší práce z Německa vydaná roku 2012[v]. Každá z těchto rešerší byla dělána jinými lidmi, kteří užili trochu odlišné metody pro sběr a analýzu dat. Co jeden tým mohl přehlédnout, druhý zase mohl zachytit. Má syntéza zmíněných rešerší by tedy měla poskytnout vysoce kvalitní odpověď na otázku výše – a to i když je odpověď zjednodušena pro značné zvýšení čitelnosti pro vás.

Chronická bolest

Jedná se o bolest, která se objevuje v různých částech těla po delší dobu života a která zasahuje do běžných každodenních aktivit. Takováto bolest se objevuje u mnoha zdravotních problémů (poranění páteře, migréna, rakovina atd.) a je velice častá – odhaduje se, že jí trpí 8 až 46 % světové populace, s častým odhadem kolem 30 %i+iv. Typickými léky na chronickou bolest jsou dnes různé opiody, které mají řadu významných rizik jako např. vybudování závislosti a smrtelné předávkováníi+ii. Zdravotnictví tedy již nějakou dobu hledá efektivní alternativu s méně riziky. Tento důvod nejspíše přihrává faktu, že nejvíce studií o léčebném konopí je právě na využití pro úlevu od chronické bolesti. Fakt s tím spojený je, že léčebné konopí je lidmi vyhledáváno nejčastěji z důvodu úlevy od chronické bolestiii+iii. Podobnou ne-li stejnou situaci máme i u nás v ČR, jak si ukážeme později.

Vědecké poznání zde přihrává lidem hledající vhodný alternativní lék k opiodům. Každá z rešerší, kterou jsem prošel, potvrzuje efektivitu léčebného konopí pro léčbu chronické bolestii+ii+iii+iv+v. Konkrétně britská, česká, NASEM a floridská rešerše společně vysloveně označují důkazy o této efektivitě jako silné. Tato shoda vědeckých týmů napříč časem a prostorem tedy jasně vypovídá o využití léčebného konopí jako účinný lék pro chronickou bolest. Navíc to vypadá, že časem se kvalitní studie potvrzující tuto efektivitu jen hromadí.

Nevolnost a zvracení při chemoterapii

Během chemoterapie pacient užívá řadu silných léků, pomocí kterých se snad vyléčí vysoce nebezpečné rakovinné bujení. Jedním z negativních účinků této léčby je právě opakovaná nevolnost a zvracení, což dělá léčbu více nepříjemnou, a hlavně také ohrožuje zdravotní stav pacienta. Proto lidé procházející touto léčbou navíc často užívají léky proti nevolnosti. Jednou z možností zde je právě léčebné konopí anebo produkty z něj, které se k tomuto účelu užívali a doporučovali mezinárodně již během 80. a 90. letii+iv+v. I když nevolnost potlačuje jiným způsobem a má jiné negativní účinky než typické alternativyi+v, tak se téměř všechny rešerše shodnout na existenci silných důkazů, že jeho efektivita je srovnatelná s typickými léky proti nevolnostii+ii+iv+v. Floridský tým pečlivě studoval americké studie vydané pouze po roku 2016 a sami přiznávají, že takto mohli vynechat existující kvalitní výzkumiii – například právě ten o efektivitě léčebného konopí proti nevolnosti, a proto o něm nebyli schopni udělat závěr.

Zde je vhodné zmínit, že zmíněná praxe a studie se soustředí pouze na nevolnost a zvracení při chemoterapii. Ovšem již jsme si ukázali, jak léčebné konopí také pomáhá pro úlevu od chronické bolesti, která se někdy může vyskytovat ve spojení s rakovinou a během samotné léčby chemoterapií. Léčebné konopí zde může být atraktivní, protože dokáže potlačit oba problémy najednou – nevolnost i bolest. O ještě více rozšířené užitečnosti konopí ve zdravotnictví si však povíme později v poznámkách.

Dalším detailem je, že zmíněné důkazy jsou pouze pro efektivitu během chemoterapie. Nevolnost se samozřejmě objevuje i u dalších zdravotních problémů, či jejich léčby, pro které postrádáme silné důkazy efektivity. Bylo by však pozoruhodné, kdyby léčebné konopí zahánělo nevolnost pouze u lidí v chemoterapii. Pro zodpovězení otázek, v jakých dalších případech je efektivní a jak moc bude však nutno více výzkumu.

Spasticita u roztroušené sklerózy a poranění páteře/míchy

Spastické stavy jsou charakterizovány silným samovolným svalovým napětím, které může být doprovázeno například i bolestí a nespavostíi+iv. Navíc je spasticita poměrně častá, vyskytuje se u více onemocnění, a mimo jiné přináší rizikové omezení pohybuiv, takže se jedná o vážnou výzvu pro dnešní zdravotnictví. Léčebné konopí proti spasticitě je, po chronické bolesti, druhým nejčastěji studovaným využitími+iv a značné množství lidí konopí pro toto užití již dlouhé roky vyhledáváii+v. Co se týče efektivity, tak se většina rešeršíi+ii+iv shoduje na tom, že máme silné důkazy o pacienty-vyhodnocené významné úlevě od symptomů spasticity. Britskáiv a NASEMii rešerše zmiňují, že klinické důkazy (více objektivní než hodnocení pacienty) o efektivitě tohoto využití jsou zatím buď nedostatečnéiv nebo omezenéii. Floridská rešerše nezaznamenala žádné nové kvalitní studie, a proto neposkytla závěryiii, kdežto ta německá z roku 2012 zmínila, že tehdejší důkazy již napovídali o efektivitě léčebného konopí proti spasticitě5.

V čem se však rešerše liší je, jak striktně studie o spasticitě vyhodnocují. NASEM tým tvrdí, že důkazy zmíněné výše máme jen ve spojení s roztroušenou sklerózou a že ve spojení s poraněním páteře (míchy) zatím nemáme dostatečné důkazy o vyhodnocení efektivityii. Zatímco britský tým zdůrazňuje, že i když je většina studií na roztroušenou sklerózu, tak údajně nemáme důvody proti zobecnění pro rozšíření využití

“…pokud se konopí projeví jako efektivní proti spasticitě u roztroušené sklerózy, tak není žádný důvod proč by nemělo být efektivní u dalších neurologických onemocnění, u kterých se projevuje spasticita, jako například u poranění páteře (míchy), poranění mozku, a mrtvice.” (Barnes & Barnes4, s. 41)

Český tým souhlasí s britským obecnějším závěrem o efektivitě léčebného konopí proti spasticitě u řady onemocnění, kde je zejména jasná u roztroušené sklerózyi. Mé zamyšlení najdete níže v poznámkách. Fakt je, že jeden z typických léků proti spasticitě, Baklofen (Baclofen), se dnes využívá na řadu onemocnění projevujících se spasticitou (včetně roztroušené sklerózy a poranění páteře/míchy)[vi]. Nicméně konopí funguje jiným způsobem, a proto si nyní netroufám vyhodnocovat, jestli je vhodnější striktní či více obecná interpretace vzhledem k rizikům a benefitům, které se ke každé z interpretací ve zdravotnictví mohou vázat.

Záchvaty u epilepsie

V porovnání k spasticitě, záchvaty se projevují nekontrolovatelnými pohyby svalů (tiky, třesy, kousání, pád…) a změnami vnímání (strach, zmatek, ztráta vědomí…). Existuje však více typů s různou vážností. Člověk s epilepsií takové záchvaty zažívá regulérně, což ohrožuje jeho život[vii]. Epilepsii má okolo 1 % populace, takže je dnes častým problémem, na který existují efektivní léky. Ovšem tyto léky plně fungují jen u většiny lidíii, a navíc s sebou nesou řadu vážných riziki+iv.

Zajímavostí je, že pouze floridská rešerše hlásí silné důkazy o efektivitě léčebného konopí proti záchvatům u epilepsieiii. Kdežto u předešlých rešerší se autoři shodují na tom, že zatím nejsou dostatečně silné důkazy pro/proti tomuto využitíi+ii+iv. Floridský tým totiž jako jediný mohl pracovat s výsledky řady novějších kvalitních studií (shrnuty zde[viii]), které je dovedli k závěru, že některé léky z konopí pro epilepsii pravděpodobně mají výhodný poměr benefitu a rizikaiii. Výsledky těchto novějších studií byly přesvědčivé i pro americký Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který poprvé schválil lék obsahující čistou látku z konopí (Epidiolex; CBD) pro léčbu dvou vážnějších typů epilepsie začínajících od 1 až 5ti let věku (Lennoxův–Gastautův syndrom a syndrom Dravetové)[ix]. Splnění přísných podmínek FDA a dosažení tohoto průlomu zajisté přihrává závěru floridského týmu. Zároveň se jedná o příklad obecného trendu zvýšeného zájmu studovat a využívat léčebné konopí, a taktéž normalizace konopí jako takového.

Důležité poznámky

Nyní bych k představenému textu dodal několik poznámek, abychom ho byli schopni chápat více komplexně. Prvně je vhodné zmínit, že jsem pro zjednodušení téměř vždy užíval “léčebné konopí” i když studie pracují s různými produkty z konopí (květy, extrakty, léky…). Taktéž jsem nerozlišil velikost dávek a způsoby užívání (inhalace, konzumace…). Tato zjednodušení jsem udělal, protože nám často chybí řada kvalitních studií na stejný konopný produkt, dávku, způsob užití a zdravotní problém. V jakých situacích je vhodnější vaporizace celých květů nebo konzumace extrahovaného kanabinoidu? Jaká dávka a poměr THC a CBD je zde nejúčinnější? Tohle jsou příklady otázek, které budeme schopni s jistotou zodpovědět až s budoucími výzkumy. To jen dále zkvalitní užívání konopí ve zdravotnictví, protože jak jsme se již dozvěděli v našem úvodu pro marihuanu, tak tyto rozlišenosti ovlivňují podobu efektů (inhalace / konzumace; THC / CBD / celý květ). Autoři rešerší si tento nedostatek výzkumu uvědomují a částečně ho vysvětlují existencí striktního zákonu pro konopí/marihuanu, který omezuje i výzkumi+ii+iii+iv.

Značnou bariérou pro výzkum a lékařské využití byl zákon pro konopíi+ii+iii+iv, který byl s rozhodnutím Organizace Spojených Národů na mezinárodní úrovni změněn teprve v roce 2020. Mezinárodní smlouva nyní uznává jeho lékařské využití, což by mělo usnadnit změnu zákonů jednotlivých států a taktéž dále zvyšovat množství studií[x].

Zadruhé, z úvodu pro marihuanu také víme, že konopí/marihuana má celou řadu efektů. Některé z nich zatím nedostali dostatečnou vědeckou pozornost pro určení efektivity ve zdravotnictví, což znamená, že užitečnost léčebného konopí se nejspíše bude dále rozšiřovat (z jedné rostliny mnoho léků na více potíží). Například efekty zvýšené chuti k jídlu a ospalosti, které jsou dobře známy mezi rekreačními uživateli a pro které zatím máme “pouze” méně-než-silné vědecké důkazy pro léčbu problémů s nechutenstvím, ztrátou váhy a spánkemii+iv. Rozšířenou užitečnost si uvědomují i vědci a pacienti. V jedné větší studii o efektivitě proti nevolnosti během chemoterapie vědci zpozorovali, že pacienti preferovali léčebné konopí oproti typickému léku i když u něho častěji hlásili “nežádoucí efekty”ii. Britská rešerše nabízí možné vysvětlení pro tento jev – efekty fyzického uklidnění a euforie, které typické léky proti nevolnosti neposkytují. Tým přiznává, že i takovéto efekty mohou být některými lidmi procházejícími chemoterapii vysoce ceněny4. Zajímavým paradoxem je, že euforie (nejspíše žádaná pacienty) byla zároveň vědci označena jako jeden z nežádoucích efektů konopí ve zdravotnictví ii+iv.

To nás přináší k bodu třetím, kdy je nutno zmínit rizika léčebného konopí. Mnoho z nich je totožných s riziky marihuany, protože se jedná o stejnou bylinu (drogu/lék), která je akorát pěstována, vyráběna a prodávána v jiných podmínkách, které jsou do velké míry ovlivněny rozdíly v zákonu. Ve velké části studií, které byly týmy v rešerších zkoumány, byl zmíněn výskyt krátkodobých nežádoucích účinků u léčebného konopí, takže se objevují častoi+iii+iv. Dle vědců mezi ně, od nejčastějších po méně časté, patří: dezorientace, závratě, euforie, zmatek, únava, suchá ústa, ospalost, problém s udržením rovnováhy, halucinace, nevolnost, paranoia, fyzická slabost, vyčerpání, úzkost, zvracení, průjem, deprese, psychóza, ztížené dýchání a záchvatyiv+[xi]. Celkově se však jedná o méně až středně významná rizikai+iii a většina z nich vymizí po změně dávky nebo přerušením užíváníiii+iv. To zní velice podobně jako snížení rizik pro uživatele marihuany. Jak jsme si již výše řekli, tak nežádoucí účinky se objevují i u typicky-užívaných léků a aspoň v některých případech se léčebné konopí v jistých formách a dávkách zdá mít vhodnější poměr rizik a benefitů (např. epilepsie a chronická bolest)iii+iv.

Neplně zodpovězené otázky jsou však stále v ohledu na dlouhodobé účinky, reakce lidí s více zdravotními problémy (např. historií závislosti), a kombinací s dalšími léky/drogami (zejména u lidí vyššího stáří)iii+iv. Zde by zase bylo zajímavé, kdyby se důkladně předepsané užívání léčebného konopí významně lišilo od rekreačního užívání u dlouhodobých rizik jako třeba vývoje závislosti. Těším se na více výzkumu k těmto otázkám.

Zdroje:

[i] https://www.researchgate.net/publication/313846001_P_rehled_soucasn_ych_znalosti _o_le_cebn_ych_u_cinc_ich_konopi_a_p_r_ipravk_u_z_nej_a_jeho_perspektiv_-_2_cast

[ii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK425767/#sec_000113

[iii] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34676348/

[iv] https://www.jstor.org/stable/26963198 – plně dostupná na http://download.vietgrowers.org/Cannabis%20medical%20use%20final%20version.pdf

[v] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23008748/

[vi] https://www.stefajir.cz/baclofen

[vii] https://www.healthline.com/health/seizures

[viii] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30390221/

[ix] https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-drug-comprised-active-ingredient-derived-marijuana-treat-rare-severe-forms

[x] https://news.un.org/en/story/2020/12/1079132

[xi] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26103030/

Další články v této sérii se budou věnovat českému zákonu o léčebném konopí a dále se podíváme jak je léčebné konopí užíváno v českém zdravotnictví.

Díky 🙂